GENERELLE VILKÅR FOR RINTCH BASKETBALL ACADEMY Multisport

1. Avtaleparter

Disse generelle forretningsvilkår gjelder mellom selger Rintch Basketball Academy – Norway / Ikotela ENK (org. nr. 925 479 152 ) Askheim 2, 2022 Gjerdrum, (“Rintch“) telefon 967 26 937 og betegnes som selgeren. Kjøperen er den som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøperen iht. avtale om bestilte multisport-tjenester (“Avtalen“).

 

2. Basketballtjenesten og treningsutstyr

Vilkårene gjelder Rintchs levering av basketballtjenester, som til enhver tid tilbys på Rintchs hjemmeside på internett: Multisport – Rintch Academy Tjenestene som tilbys er:

1. Basketball: Basketballaktiviteter på startnivå inkludert ferdigheter og spill.

2. Kids Fitness: Fitness Circuit Training for barn og unge.

3. Kids Wellness: Yoga for barn og unge.

4. E-sport: Organiserte online videospillaktiviteter individuelt eller i grupper.

Deltakerne plikter å bruke Rintchs treningsutstyr og uniform for hver treningsøkt, og ellers der dette er påkrevd. Obligatorisk treningstøy bestilles på nettsiden idet Avtalen inngås, som kommer i tillegg til prisen for de avtalte basketballtjenester. Pris og øvrig spesifikke vilkår for de aktuelle tjenester, fremgår av vår nettside og av e-postbekreftelsen som Kunden vil motta etter at basketballtjenesten er bestilt på nettsiden. Kunden oppfordres til å lese gjennom alle vilkår nøye.

3. Kundens opplysningsplikt m.m.

Kunden skal oppgi fullt navn, personnummer og adresse («Personopplysninger») ved inngåelse av Avtalen. Det er et absolutt vilkår at Kunden er fylt 18 år ved inngåelse av Avtalen. Dersom kunden er under 18 år på avtaletidspunktet, må Avtalen inngås av Kundens foresatte / verge, som dermed vil være ansvarlig for Kundens forpliktelser etter Avtalen. Kunden kan ikke overdra Avtalen til andre uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra Rintch.

  1. Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen er bindende i henhold til den enkelte tjenestes varighet. Dersom Avtalen eksempelvis gjelder 12 treningstimer, vil Kunden være bundet og betalingspliktig for hele perioden fra tidspunktet Avtale inngås, med unntak av særlige regler for avbestilling som fremgår på nettsiden for de enkelte tjenester. Kunden vil likevel kunne angre kjøpet i henhold til angrerettsreglene (se nedenfor under punkt 5). Avtalen kan heves med 14 dagers skriftlig varsel dersom en part har vesentlig misligholdt denne. Manglende betaling utover 14 dager anses alltid som vesentlig mislighold. Rintch kan ved slikt vesentlig mislighold nekte Kunden tilgang til de avtalte tjenester, uten varsel og inntil betaling skjer, samt ved permanent hevning.

  1. Levering av basketballtjenester og angrerett

Levering av de avtalte multisportstjenester skjer til forbrukere iht. forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, og denne avtale gjør ingen innskrenkninger i forbrukernes rettigheter etter nevnte lover eller annen preseptorisk lovgivning. Til bedriftskunder skjer levering iht. kjøpsloven. Dersom Kunden oppdager en mangel ved Avtalen, må reklamasjon fremsettes så snart som mulig og innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Reklamasjonsretten kommer for forbrukere i tillegg til angrerett på 14 dager etter at Avtalen er inngått. Kunden vil ved inngått Avtale motta bekreftelse for Avtalen per e-post, med opplysninger om angrerett og angrerettskjema i forbrukerforhold vedlagt. Dersom Kunden benytter seg av de bestilte multisportstjenester før utløpet av angrerettfristen, eksempelvis ved oppmøte på organisert basketballtrening eller lignende aktivitet i henhold til Avtalen, har Kunden med dette uttrykkelig anmodet om oppstart av tjenesten. Dette medfører at Rintch vil kunne kreve at Kunden dekker rimelige kostnader for bruk av tjenesten i perioden frem til angreretten ble benyttet og eventuelt utdelt utstyr / materiell blir returnert, dersom Kunden likevel skulle utøve angrerett. 

  1. Betaling

Tjenestene og varene betales med betalingskort eller Paypal. Kortet blir belastet samme dag. Pris for multisportstjenestene som omfattes av Avtalen fremgår på nettsiden sammen med øvrige spesifikke vilkår for de multisportstjenestene som bestilles, samt i e-postbekreftelsen som sendes sendes Kunden etter bindende bestilling er foretatt.

  1. Kansellerte treninger, fravær og ansvar ved skade eller tyveri

Avtalte treningsøkter gjennomføres etter den avtale som inngås mellom partene. Dersom multisport bestilt aktivitet kanselleres, har Kunden rett til å få ny slik aktivitet ved første tilgjengelig anledning. Nytt tidspunkt fastsettes så snart som mulig og informeres Kunden ved e-post eller SMS. Kunden godtar bruk av elektronisk kommunikasjon for fastsettelse av treningsdatoer, herunder bl.a. SMS, og er ansvarlig for å møte på den aktuelle aktivitet etter at slik beskjed er gitt. Dersom Kunden ikke har anledning til å møte på basketballaktivitet i henhold til Avtalen, må Kunden gi beskjed så snart som mulig før aktiviteten påbegynnes til Rintch med begrunnelse for hvorforKunden ikke kan møte. For særskilte tilfeller, (eks. legeerklæring, sengeliggende sykdomstilfelle, eller særskilt eksamenstilfelle) vil den aktuelle aktiviteten kunne gjentas av Kunden på et senere tidspunkt. Ved uanmeldt fravær, kan den aktuelle multisportsaktiviteten i alle tilfelle ikke gjentas. Det vil kunne gjelde særskilte vilkår for fravær for den enkelte multisportstjeneste og Kunden oppfordres til å lese de spesifikke vilkår for den ønskede tjeneste nøye. For treningsprogram vil Kundens deltakelse være viktig for å kunne avholde en organisert basketballaktivitet av høy kvalitet for alle påmeldte deltakere. Fravær av Kunden vil derfor kunne medføre svekkelse av den organiserte aktiviteten som helhet og Kunden erkjenner at vedkommendes deltakelse er essensiell for både egen og de øvrige deltakeres læring og utvikling.

  1. Personopplysninger

Ved inngåelse av Avtalen samtykker Kunden til at Personopplysninger innhentes og lagres av Rintch, i den utstrekning det er nødvendig for å levere de avtalte basketballtjenestene iht. Avtalen. Rintch skal behandle all informasjon / Personopplysninger som mottas eller selv innhentes om Kunden iht. gjeldende personopplysningslovgivning. Kunden samtykker til utlevering av Personopplysninger som er nødvendig for å levere de avtalte tjenester, eksempelvis ved bestilling av reiser, ved registrering av spillere til kamper osv. Kunden kan til enhver tid få tilgang til hvilke Personopplysninger som er lagret om Kunden ved skriftlig henvendelse per brev eller e-post til rintch@rintch.no. Rintch vil slette lagrede Personopplysninger som ikke lenger er nødvendig for å oppfylle tjenester i henhold til Avtalen og som ikke er lagringspliktig etter norsk lov.

  1. b) Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

  1. Ansvar

Rintch er ikke ansvarlig dersom de aktuelle multisportstjenester etter Avtalen ikke er mulig å gjennomføre pga følgende forhold:
1.Forhold som Rintch godtgjør skyldes forhold eller begivenheter utenfor Rintchs kontroll

2.Stengte treningslokaler grunnet nødvendig vedlikehold, som skal utføres så raskt som praktisk mulig

3.Streik, naturkatastrofe eller annen force majeure hendelse

4.Pålegg fra offentlige myndigheter som Rintch ikke kunne forutse på avtaletidspunktet Rintch vil i slike tilfeller forsøke å organisere ny multisportsaktivitet, men vil kun være forpliktet til å arrangere ny aktivitet der Rintch selv er ansvarlig for kanselleringen. Kunden har ved kansellering ikke rett til å få refundert betaling iht. Avtalen, med mindre kanselleringen skyldes forhold Rintch kunne svare for og ny multisportsaktivitet ikke organiseres innen rimelig tid etter kanselleringen.

  1. Vi tar bilder og videoer under treningsøktene, multisportcamp og andre relevante aktiviteter. Noen av dem publiseres på sosiale mediekanaler som Facebook eller Instagram. Derfor ber vi foreldre eller foresatte til deltakerne kontakte oss på e-post i tilfelle de ikke vil ha barna sine på bilder eller video. Informer oss på rintch@rintch.no før aktiviteten starter.
  2. Foresatt er ansvarlig for deltakerforsikringen. Foresatt samtykker i at Rintch Academy, Rintch eller noen av Rintch Academys ansatte ikke er ansvarlig for deltakerens skade eller skade forårsaket av andre. I tilfelle skade påført andres eiendeler, er foresatte ansvarlig.

10. Tvister

Tvister vedrørende Avtalen behandles ved Oslo tingrett. Ved eventuelle mangler ved leveransen kan Rintch Academy kontaktes på telefon 967 26 937 eller e-post rintch@rintch.no.

  1. Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no

Angreskjema

Opplysninger til angreskjema (1)